மஸ்ஜித் குபாவிலே தொழக்கூடிய இரண்டு ரக்அத் தொழுகைக்கு உம்ரா செய்த நன்மை கிடைக்குமா?

ஆம், மஸ்ஜித் குபாவிலே தொழக்கூடிய இரண்டு ரக்அத் தொழுகைக்கு உம்ரா செய்த நன்மை கிடைக்கும். ஹழ்ரத் சாஹில் பின் ஹனீப் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி (ஸல்)…

(மதீனா முனவ்வராவிலுள்ள) “ரியாழுள் ஜன்னத்” சுவனத்தின் ஒரு பூந்தோட்டமா?

ஆம், (மதீனா முனவ்வராவிலுள்ள) “ரியாழுள் ஜன்னத்” சுவனத்தின் ஒரு பூந்தோட்டம் ஆகும். ஹழ்ரத் அபூ ஹுரைரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள், “என்னுடைய…

நபி (ஸல்) அவர்கள் வாழ்ந்த மதீனாவில் மரணம் வரும் வரை நிரந்தரமாக தங்கி இருக்க விரும்புவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதா?

ஆம், நபி (ஸல்) அவர்கள் வாழ்ந்த மதீனாவில் மரணம் வரும் வரை நிரந்தரமாக தங்கி இருக்க விரும்புவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ரு (ரழி) அவர்கள்…

மக்காவிலுள்ள மஸ்ஜித் அல் ஹராமிலே தொழக்கூடிய ஒரு தொழுகைக்கு ஒரு லட்சம் நன்மைக்கான கூலி கிடைக்குமா?

ஆம், மக்காவிலுள்ள மஸ்ஜித் அல் ஹராமிலே தொழக்கூடிய ஒரு தொழுகைக்கு ஒரு லட்சம் நன்மைக்கான கூலி கிடைக்கும். ஹழ்ரத் ஜாபிர் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி (ஸல்)…